ตรวจสอบสถานะ อวช.
เขตสุขภาพที่ 7

คลิก

ตรวจสอบข้อมูลสถานะ อวช.

ระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน :


Contact Us

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ เลขที่ 400/2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Web site :www.healtharea.net , Facebook Fanpage :health.area.7 โทร. 043-234665 Email : ph.area7@gmail.com